Umowa o współpracy i nowi członkowie honorowi Oddziału

W dniu 07.10.2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie PTH Oddział w Częstochowie (al. Armii Krajowej 36a) zostanie zawarta umowa o współpracy między Ukraińsko-Polskim Instytutem Naukowo-Badawczym Czarnomorskiego Uniwersytetu Narodowego im. Piotra Mohyły w Mikołajowie a Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Częstochowie.Podczas spotkania zostanie wręczone honorowe członkostwo PTH Oddział w Częstochowie prof. dr hab. Oldze Morozowej i doc. Oldze Gajda.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Umowa o współpracy i nowi członkowie honorowi Oddziału została wyłączona

Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Spotkanie 4

Instytut Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie zapraszają do wysłuchania referatów, które zostaną wygłoszone w ramach IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Twierdze osiemnastowiecznej Europy, Częstochowa 24–25 września 2021 r.

Dzień pierwszy, 24 września (piątek) – https://tiny.pl/97xqn

Dzień drugi, 25 września (sobota) – https://tiny.pl/97xxw

Program konferencji

Program-konferencji

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Spotkanie 4 została wyłączona

Polityczne skutki epidemii chorób zakaźnych w dziejach

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie i Instytut Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie zapraszają na wykład prof. dra hab. Tadeusza Srogosza pt. Polityczne skutki epidemii chorób zakaźnych w dziejach.

Spotkanie odbędzie się 25 czerwca o godz. 17.00, na platformie MS Teams – https://tiny.pl/rzr1j

Autor skoncentruje się na omówieniu niepokojów społecznych, związanych z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych, oraz wynikających z tego przemian politycznych w Europie, na przestrzeni kilku stuleci – począwszy od „czarnej śmierci” w średniowieczu, przez dżumę w epoce nowożytnej, po „hiszpankę” i COVID-19. Pochyli się też nad bardzo aktualnym tematem – sporów politycznych dotyczących metod zapanowania nad wymienionymi epidemiami.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Polityczne skutki epidemii chorób zakaźnych w dziejach została wyłączona

„Sól indyjska”, czyli polska historia cukru w XVI wieku

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie i Instytut Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie zapraszają na wykład dr hab., prof. UJD Anny Odrzywolskiej pt. „Sól indyjska”, czyli polska historia cukru w XVI wieku.

Spotkanie odbędzie się 21 maja o godz. 17.00, na platformie MS Teams – https://tiny.pl/r6p94

Celem wystąpienia będzie prezentacja własnych badań, przeprowadzonych w kierunku ustalenia obecności i zastosowania cukru w różnych dziedzinach życia w XVI w. oraz próba udzielenia odpowiedzi na kilka pytań badawczych, m.in.: czy częściej można było spotkać cukier jako ingrediencję do leków, czy jako przyprawę kuchenną?; oraz czy był surowcem podstawowym, czy wyłącznie dodatkiem? Podstawę źródłową do omówienia tej tematyki będą stanowić głównie renesansowe zielniki (Stefana Falimirza, Hieronima Spiczyńskiego, Marcina Siennika, Marcina z Urzędowa, Szymona Syreniusza); rozproszone przepisy kulinarne i receptury; traktaty, w których zalecano cukier do profilaktyki przed morowym powietrzem, reklamowano jako zdrowszy od miodu, podawano go w przepisach leczniczych i kulinarnych, jako istotny składnik nie tylko smakowy. Słuchacze dowiedzą się także dlaczego cukier nazywano „solą indyjską” oraz pod jakimi innymi nazwami handlowymi występował w XVI w.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania „Sól indyjska”, czyli polska historia cukru w XVI wieku została wyłączona

Twierdze osiemnastowiecznej Europy – Spotkanie 4

Instytut Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie zapraszają do wzięcia udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Twierdze osiemnastowiecznej Europy, która odbędzie się w Częstochowie w dniach 24–25 września 2021 r., w trybie on-line.

Celem spotkania jest kontynuowanie dyskusji naukowej nad znaczeniem twierdz w osiemnastowiecznych koncepcjach zapewnienia bezpieczeństwa państwa, a także zaprezentowanie architektury militarnej twierdz (projektów i realizacji), ich uzbrojenia i wyposażenia, działań zbrojnych, w których brały udział, oraz wpływu twierdz i ich garnizonów na społeczność lokalną. Zainteresowani jesteśmy również recepcją obrazu osiemnastowiecznych twierdz w źródłach narracyjnych, pracach historycznych i literaturze pięknej.

Zakres terytorialny obejmuje nie tylko Europę, ale również ziemie kontrolowane w osiemnastym stuleciu przez mocarstwa europejskie, zaś chronologiczny rozciąga się od ostatniego dziesięciolecia XVII w. do końca epoki wojen napoleońskich.

Więcej informacji tutaj.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Twierdze osiemnastowiecznej Europy – Spotkanie 4 została wyłączona

Życie codzienne żołnierzy epoki stanisławowskiej

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie i Instytut Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie zapraszają na wykład dra Łukasza Cholewińskiego pt. Życie codzienne żołnierzy epoki stanisławowskiej. Zdrowie, kwaterunek, czas wolny.

Spotkanie odbędzie się 29 kwietnia o godz. 17.00, na platformie MS Teams – https://tiny.pl/r829n

Doktor Łukasz Cholewiński jest absolwentem Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zajmuje się dziejami armii koronnej w XVIII w., a w szczególności życiem codziennym żołnierzy i relacjami wojsko–społeczeństwo. Ważne miejsce w jego pracy badawczej zajmują także twierdze XVIII-wiecznej Rzeczpospolitej.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Życie codzienne żołnierzy epoki stanisławowskiej została wyłączona

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-26.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,
 • brak poprawnego wyświetlania elementów graficznych po zmianie orientacji wyświetlania strony,
 • niektóre elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 • brak udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych i niedosłyszących/niedowidzących w załączonych plikach multimedialnych – pliki te podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie przed 23 września 2020 roku,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę. Zdefiniowane skróty klawiaturowe:

 1. przejdź do głównego menu
 2. przejdź do treści
 3. przejdź do wyszukiwarki
 4. przejdź do mapy serwisu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Biuro Obsługi Studentów i Doktarantów z Niepełnosprawnością. Kontakt: pon@ujd.edu.pl, tel. 34 3784304. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie jest Biuro Obsługi Studentów i Doktarantów z Niepełnosprawnością, pon@ujd.edu.pl, tel. 34 3784304. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich pod linkiem do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Zaszufladkowano do kategorii Deklaracja | Otagowano | Możliwość komentowania Deklaracja dostępności została wyłączona

Od mitu do historii czyli o tym jak Aleksander Wielki z Lechitami walczył

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie zaprasza na wykład mgr Ilony Miklas, pt. Od mitu do historii czyli o tym jak Aleksander Wielki z Lechitami walczył, który odbędzie się 21 stycznia, o godz. 17.00, w sali 26 Instytutu Historii UJD.

Mity stanowiły istotną część kultury danej społeczności, zwłaszcza na początku rozwoju jej państwowości. Również Polska miała swoje mitologiczne korzenie. Początkowo była to Wandalia, potem Sarmacja, a w XIX w. popularne stało się imperium Słowian. A ponieważ
uważano wówczas, iż słowiańskość jest równoważna z europejskością, dlatego do grona Słowian zaliczano inne nacje – Niemców, Greków czy Franków. I tak Helwecja miała być nazywana „Głowecja”, Alpy to „Łby”, Hanower to „Gonnower” natomiast wandalską Hiszpanią miał rządzić nie Genzeryk a „Gąsiorek”.

Co ciekawe XIX-wieczne opowieści o Imperium Lechitów stały się popularne na przełomie XX i XXI w. Warto więc zadać sobie pytanie dlaczego teoria Wielkiej Lechii znowu odżyła?Czy to znak kryzysu tożsamości Polaków? Warto również wskazać „źródła” informacji o Imperium Lechitów i skonfrontować je z materiałami archeologicznymi i źródłami historycznymi.

Magister Ilona Miklas jest absolwentką archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantką Instytutu Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie i członkiem PTH Oddział w Częstochowie. Zajmuje się archeologią i historiografią wczesnośredniowieczną.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Od mitu do historii czyli o tym jak Aleksander Wielki z Lechitami walczył została wyłączona

TWIERDZE OSIEMNASTOWIECZNEJ EUROPY 3

 

W dniach 13–14 września w Częstochowie odbywać się będzie konferencja naukowa Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Spotkanie 3: Rola fortyfikacji w systemach obronnych państw. Wygłoszonych zostanie 25 referatów poświęconych przemianom w nowożytnej sztuce wojskowej, architekturze militarnej, uzbrojeniu i garnizonom twierdz, ich udziałowi w działaniach zbrojnych, a także zagadnieniom utrzymania bezpieczeństwa wewnętrznego i funkcjom penitencjarnym twierdz oraz ich oddziaływaniu na społeczność lokalną. Przedstawiona zostanie również recepcja obrazu twierdz w pracach historycznych i w literaturze pięknej.
Twierdze osiemnastowiecznej Europy to cykliczna, interdyscyplinarna konferencja naukowa organizowana od 2015 r. przez Instytut Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (wcześniej Akademii im. Jana Długosza), Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie oraz Stowarzyszenie Garnizon Fortecy Częstochowskiej.
Spotkania w ramach Twierdz osiemnastowiecznej Europy pomyślne są jako platforma wymiany myśli i koncepcji dotyczących przemian w nowożytnej wojskowości oraz jej wpływu na inne dziedziny ówczesnego życia. Jednocześnie zamiarem organizatorów jest rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania historią nowożytną. W związku z tym członkowie Garnizonu Fortecy Częstochowskiej regularnie przygotowują prezentacje ukazującą funkcjonowanie osiemnastowiecznego oddziału, a w Sali Wystawowej Biblioteki Głównej UJD oglądać można kopie planów osiemnastowiecznych twierdz – w tym roku Twierdze europejskie poza Europą.

Zapraszamy na wystawę TWIERDZE OSIEMNASTOWIECZNEJ EUROPY. ODSŁONA 3: TWIERDZE EUROPEJSKIE POZA EUROPĄ, na której prezentowane są kopie planów osiemnastowiecznych fortyfikacji. Wystawę można oglądać w dniach od 13 do 30 września 2019 r. w Sali Wystawowej Biblioteki Głównej UJD, al. Armii Krajowej 36a.

Program konferencji

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania TWIERDZE OSIEMNASTOWIECZNEJ EUROPY 3 została wyłączona

CZERWIEC 1989 ROKU

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie i Muzeum Częstochowskie zapraszają na odczyt red. Jarosława Kapsy, pt. Czerwiec 1989 roku – czas historycznego przełomu z perspektywy posła ziemi częstochowskiej.

19 czerwca 2019 r., godz. 16.30, Sala Reprezentacyjna Muzeum Częstochowskiego w Ratuszu

Redaktor Jarosław Kapsa był aktywnym uczestnikiem opozycji antykomunistycznej i członkiem „podziemnej” Solidarności. W 1989 r. został sekretarzem Komitetu Obywatelskiego, z którego poparciem uzyskał mandat poselski na Sejm X kadencji. Jako poseł Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego pracował w centralnej komisji weryfikującej funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania CZERWIEC 1989 ROKU została wyłączona