TWIERDZE OSIEMNASTOWIECZNEJ EUROPY

Instytut Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie


Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie

Stowarzyszenie Garnizon Fortecy Częstochowskiej


Twierdze osiemnastowiecznej Europy

Spotkanie 3: Rola fortyfikacji w systemach obronnych państw

Częstochowa, 13–14 września 2019 r.


Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wzięcia udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Twierdze osiemnastowiecznej Europy, która odbędzie się w Częstochowie w dniach 13–14 września 2019 r. Tym razem hasłem wywoławczym będzie Rola fortyfikacji w systemach obronnych państw. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania TWIERDZE OSIEMNASTOWIECZNEJ EUROPY została wyłączona

Polecane strony

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Linki | Możliwość komentowania Polecane strony została wyłączona

W roku 2018 odbyły się następujące spotkania organizowane przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie

 • 10 kwietnia, wykład dra Karola Kościelniaka (UAM), Stan badań nad dziejami konfederacji tarnogrodzkiej,
 • 15 maja, wykład dr Sylwii Konarskiej-Zimnickiej (UJK), Przez gwiazdy do zdrowia … czyli o średniowiecznej medycynie astrologicznej,
 • 5 czerwca, promocja książki prof. dra hab. Dariusza Złotkowskiego, Gospodarka w „Dominium Kłobuckim” w XIX i na początku XX w.
 • 30 października, wykład Adama Norberta Jarugi, Powstanie i działalności towarzystw Ochotniczych Straży Ogniowych na terenie guberni piotrkowskiej (II poł. XIX – pocz. XX w.),
 • 20 listopada, promocja VIII tomu „Częstochowskich Tek Historycznych”,
 • 24 listopada, Jubileusz 65-lecia Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Częstochowie
Zaszufladkowano do kategorii Odczyty | Możliwość komentowania W roku 2018 odbyły się następujące spotkania organizowane przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie została wyłączona

W roku 2017 odbyły się następujące spotkania organizowane przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie

 • 10 stycznia, prof. dr hab. Aleksander J. Połunov (Moskiewski Państwowy Uniwersytet M.W. Łomonosowa), Reformy w historii Rosji. Zmiany czasów Piotra Wielkiego i ich konsekwencje,
 • 17 stycznia, prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (UMK), Środowisko rodzinne Mikołaja Kopernika,
 • 21 marca, dr Anna Czerniecka-Haberko, Między poetyckim uniesieniem a traumą przeszłości. Katarzyna II w twórczości Adama Mickiewicza,
 • 22 marca, prof. Wladyhlena Sokyrska, Społeczność polska na Ukrainie w badaniach Gigorija Hrabana,
 • 11 kwietnia, dr hab. Marek Melnyk, prof. UW-M, Świat wartości w historii stosunków polsko-ukraińskich (dialog i pojednanie polsko-ukraińskie 1987-2017),
 • 20 maja 2017 r., patronat nad 4. Piknikiem XVIII-wiecznym w Parku Staszica, impreza przygotowana przez Stowarzyszenie Garnizon Fortecy Częstochowskiej i Urząd Miasta Częstochowy,
 • 23 maja, dr hab. Marceli Antoniewicz, prof. AJD, O problematyce herbu miasta Częstochowa w okresie II wojny światowej,
 • 31 maja, dr Wacława Kofrankowa (Instytut Historii Akademii Nauk Republiki Czeskiej), Pojedynek pamięci. Przemysł Ottokar II i Rudolf I Habsburg w pamięci historycznej,
 • 13 czerwca, dr Marzena Forma, Życie i twórczość Wandy Wasilewskiej,
 • 19 czerwca, dr hab. Marceli Antoniewicz, prof. AJD, Udokumentowane początki osady i miasta Częstochowy,
 • 16 września, dr hab. Marceli Antoniewicz, prof. AJD, Geneza polskich symboli narodowych, wykład w ramach „XIV Nocy Kulturalnej” organizowanej przez Urząd Miasta Częstochowy,
 • 18 – 20 września, międzynarodowa konferencja naukowa O wolność i sprawiedliwość… Chrześcijańska Europa – między wiarą i rewolucją, z cyklu Człowiek – Wiara – Kultura, organizatorzy: PTH Oddział w Częstochowie, Instytut Filologii Obcych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i Instytut Muzyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 • 21 września – 16 października, wystawa: Twierdze Rzeczypospolitej Obojga Narodów – XVIII wiek, Sala Wystawowa Biblioteki Głównej AJD, materiały przygotował dr hab. Maciej Trąbski, prof. AJD,
 • 22 – 23 września, międzynarodowa konferencja naukowa Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Spotkanie 2: Od Vaubana do Montalemberta, organizatorzy: PTH Oddział w Częstochowie, Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Stowarzyszenie garnizon Fortecy Częstochowskiej ,
 • 17 października, promocja VII tomu „Częstochowskich Tek Historycznych” połączona z wykładem prof. Eriksa Jekabsonsa, pt. Polskie ślady w archiwach łotewskich,
 • 28 listopada, Bartosz Kapuściak, Ujęcie agenta brytyjskiego ps. „Fix” – jedyny sukces Wojskowej Służby Wewnętrznej?
 • 12 grudnia, Ilona Miklas, Częstochowa w pradziejach w świetle badań archeologicznych i historycznych,
Zaszufladkowano do kategorii Odczyty | Możliwość komentowania W roku 2017 odbyły się następujące spotkania organizowane przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie została wyłączona

Deklaracja

Zapraszamy do zapisywania się w poczet członków Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Częstochowie.

Członkowie otrzymują pocztą zaproszenia na spotkania (w tym odczyty i konferencje) organizowane przez Oddział oraz mogą prezentować swoje prace w ramach Zebrań Naukowych.

Roczną składkę członkowską, w wysokości 25 zł, należy wpłacać na konto

BGŻ BNP Paribas 35 1600 1462 1834 8698 0000 0001

Deklaracja członkowska

Zaszufladkowano do kategorii PTH Częstochowa | Możliwość komentowania Deklaracja została wyłączona

Statut

STATUT
Polskiego Towarzystwa Historycznego
ze zmianami uchwalonymi 20 września 2009 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Polskie Towarzystwo Historyczne, zwane dalej Towarzy­stwem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada oso­bowość prawną.

§ 2

 1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypo­spolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest m.st. Warszawa.
 2. Towarzystwo może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Towarzystwo może powoływać oddziały i koła. Oddziały mogą uzyskać osobowość prawną.

§ 4

Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

§ 5

 1. Towarzystwo używa pieczęci z napisami: „Polskie To­warzystwo Historyczne – Zarząd Główny”, „Polskie Towa­rzystwo Historyczne – Oddział w …” „Polskie Towarzystwo Historyczne – Koło w …”.
 2. Towarzystwo może posiadać godło i odznakę organiza­cyjną ustanowione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 6

Celem Towarzystwa jest pogłębianie wiedzy historycznej i upowszechnianie jej.

§ 7

Dla realizacji celów określonych w § 6 Towarzystwo:

1)   dążąc do poznania prawdy historycznej pobudza i orga­nizuje badania nad przeszłością, zwłaszcza regionalną;

2)   troszczy się o przestrzeganie norm etyki historyka;

3)   wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk historycznych, dla zachowania świadectw przeszłości i przekazywania wiedzy o dziejach, dla kształtowa­nia świadomości historycznej społeczeństwa, a także w innych sprawach dotyczących społeczności histo­ryków;

4)   organizuje posiedzenia, konferencje, zebrania naukowe oraz co pięć lat powszechne zjazdy historyków pol­skich;

5)   urządza samodzielnie lub wspólnie z innymi organiza­cjami i instytucjami wykłady publiczne i odczyty, wy­stawy i pokazy, organizuje wycieczki o tematyce histo­rycznej, a także podejmuje inne działania w celu popu­laryzacji nauk i zagadnień historycznych;

6)   tworzy sekcje i komisje, zakłada zbiory, pracownie oraz stacje naukowe o zadaniach wchodzących w zakres ce­lów Towarzystwa;

7)   wydaje czasopisma poświęcone naukom historycznym oraz podejmuje i popiera inne wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe z zakresu historii;

8)   współpracuje z właściwymi organami administracji pań­stwowej i samorządowej, z Polską Akademią Nauk, Polską Akademią Umiej ętności i szkołami wyższymi, a także z innymi instytucjami w sprawach badań nauko­wych, organizacji życia naukowego, nauczania historii oraz we wszystkich innych sprawach obj ętych działal­nością Towarzystwa;

9)   współdziała z pokrewnymi stowarzyszeniami i organi­zacjami w kraju i za granicą.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1)   zwyczajnych,

2)   honorowych,

3)   wspierających.

§ 9

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać peł­noletnia osoba pragnąca współdziałać w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji popartej przez dwóch człon­ków zwyczajnych Towarzystwa.
 3. Członków zwyczajnych – cudzoziemców nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przyjmuje na podstawie pisemnej deklaracji Zarząd Od­działu lub Zarząd Główny.
 4. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, może zo­stać członkiem Towarzystwa z tym ograniczeniem, że nie ma biernego prawa wyboru do władz.

§ 10

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1)   czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa;

2)   uczestniczenia w zebraniach, konferencjach, zjazdach oraz innych przedsięwzięciach organizowanych przez Towarzystwo;

3)   korzystania ze zbiorów Towarzystwa;

4)   otrzymywania czasopism i innych własnych wydaw­nictw Towarzystwa na ustalonych warunkach;

5)   korzystania z rekomendacji i opieki Towarzystwa w swojej działalności statutowej.

§ 11

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1) uczestniczenie w realizacji celów Towarzystwa;

2)   przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał i zarządzeń władz Towarzystwa;

3)  regularne opłacanie składki członkowskiej.

§ 12

 1. Członkostwo zwyczajne wygasa na skutek:

1)   dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Za­rządowi Oddziału;

2)   skreślenia z listy członków przez Zarząd Oddziału z po­wodu zalegania z opłatą składki członkowskiej za okres przekraczający jeden rok – pomimo pisemnego upo­mnienia;

3)   wykluczenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego, w szcze­gólności za działanie na szkodę Towarzystwa.

 1. Zarząd Oddziału może zawiesić na rok członkostwo zwyczajne osoby, która działa na szkodę Towarzystwa pomi­mo pisemnego upomnienia.
 2. Od uchwały Zarządu Oddziału wymienionej w ust. 1 pkt 2 i w ust. 2 przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego.

§ 13

 1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgroma­dzenie Delegatów osobom, które położyły wybitne zasługi w realizacji celów Towarzystwa.
 2. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych Towarzystwa, lecz nie są obowiązani do płacenia składki członkowskiej oraz mają prawo uczestniczenia z głosem decydującym w Walnym Zgromadzeniu Delegatów.
 3. Uchwały w sprawie członkostwa honorowego podej­muje Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej l/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 14

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, niezależnie od miejsca zamieszkania lub siedziby (w tym cudzoziemiec), która zadeklaruje dla Towarzystwa po­moc o wartości nie niższej niż określona przez Zarząd Od­działu lub Zarząd Główny.
 2. Członków wspieraj ących przyjmuje na podstawie pi­semnej deklaracji Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny.
 3. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi działaj ą w Towarzystwie za pośrednictwem przedstawicieli lub pełnomocników.

§ 15

 1. Członkowie wspieraj ący maj ą prawo uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków Oddziału.
 2. Obowiązkiem członków wspieraj ących jest okazywa­nie pomocy w realizacji celów Towarzystwa – zgodnie z do­browolnie przyjętymi zasadami.
 3. Członkostwo wspieraj ące wygasa przez dobrowolne wystąpienie albo wskutek pozbawienia członkostwa przez Zarząd Główny, w szczególności z powodu nieświadczenia pomocy w zadeklarowanej wysokości.

Rozdział IV
Władze naczelne

Towarzystwa § 16

 1. Władzami naczelnymi Towarzystwa są:

1) Walne Zgromadzenie Delegatów,

2) Zarząd Główny,

3) Główna Komisja Rewizyjna,

4) Sąd Koleżeński.

 1. Członkostwo w Zarządzie Głównym, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim jest rozłączne.
 2. Organem doradczym władz naczelnych Towarzystwa jest Rada Wspierająca.
 3. Kadencja władz Towarzystwa, w tym Walnego Zgro­madzenia Delegatów, trwa trzy lata.
 4. Prezes Towarzystwa może pełnić funkcje przez trzy ko­lejne kadencje.

§ 17

 1. Uchwały władz Towarzystwa, poza wyj ątkami przewi­dzianymi w statucie, zapadaj ą w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczą­cego.
 3. Głosowanie tajne odbywa się na wniosek co najmniej 1/5 obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 18

Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa.

§ 19

 1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział z gło­sem decydującym:

1) delegaci oddziałów, wybrani na czas kadencji Walnego Zgromadzenia Delegatów na walnych zebraniach członków oddziałów według klucza – odpowiadającego liczbie członków oddziałów – ustalonego przez Zarząd Główny, przy czym każ­dy oddział jest reprezentowany co najmniej przez 1 delegata;

2) członkowie honorowi.

 1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów uczestniczą z gło­sem doradczym członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Rady Wspierają­cej, a także osoby zaproszone.

§ 20

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest władne do podej­mowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowa­nia, a w drugim terminie – niezależnie od liczby obecnych, z wyjątkiem spraw wymienionych w §§ 13, 54 i 55.
 2. W ogólnej liczbie osób uprawnionych do głosowania nie uwzględnia się liczby członków honorowych.

§ 21

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd Główny co 3 lata.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołu­je Zarząd Główny:

1) z własnej inicjatywy,

2)  na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,

3)  na wniosek co najmniej l/3 zarządów oddziałów,

4)   na wniosek co najmniej l/10 ogólnej liczby członków Towarzystwa.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów powin­no być zwołane w przeciągu 60 dni od daty złożenia żądania lub wniosku.

§ 22

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgro­madzenia Delegatów Zarząd Główny zawiadamia zarządy od­działów nie później niż 30 dni przed terminem.
 2. Zarządy oddziałów oraz członkowie Towarzystwa w licz­bie co najmniej 10 maj ą prawo zgłosić wnioski do porządku dziennego Walnego Zgromadzenia Delegatów najpóźniej na 10 dni przed jego terminem, na ręce sekretarza generalnego.
 3. O uzupełnieniu porządku dziennego, przesłanego od­działom przez Zarząd Główny, decyduje Walne Zgromadze­nie Delegatów. To samo dotyczy wniosków nagłych zgłoszo­nych w ciągu obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Przedmiotem nagłego wniosku nie mogą być sprawy członkostwa honorowego, odwołania i wyboru władz, zmia­ny statutu i rozwiązania się Towarzystwa.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:

1) wytyczanie ogólnego kierunku działalności Towarzy­stwa;

2)  rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskie­go oraz decydowanie o udzieleniu absolutorium ustępuj ące- mu Zarządowi Głównemu;

3)  wybór w głosowaniach tajnych:

 1. a) prezesa Towarzystwa,
 2. b) pozostałych członków Zarządu Głównego,
 3. c) członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
 4. d) członków pierwszej instancji Sądu Koleżeńskiego,
 5. e) członków drugiej instancji Sądu Koleżeńskiego;

4)  podejmowanie uchwał o nadaniu godności członka ho­norowego Towarzystwa;

5) uchwalanie zasad dysponowania majątkiem Towarzy­stwa;

6)  zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego, Głów­nej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i stacji nauko­wych oraz uchwalanie regulaminu wyboru delegatów i regu­laminu Walnego Zgromadzenia Delegatów;

7)  podejmowanie uchwał o zmianie statutu;

8)  decydowanie o rozwiązaniu się Towarzystwa.

§ 24

 1. Zarząd Główny składa się:

1) z prezesa Towarzystwa,

2)   z 22-24 członków, w tym co najmniej 13 spoza War­szawy.

 1. W skład Prezydium Zarządu Głównego wchodzą:

1) prezes,

2) czterej wiceprezesi, w tym co najmniej dwaj spoza War­szawy,

3) sekretarz generalny i jego zastępca, skarbnik i jego za­stępca oraz dwaj członkowie Prezydium.

 1. Skład Prezydium wymieniony w ust. 2 pkt 2 i 3 jest powoływany przez Zarząd Główny spośród jego członków.

§ 25

W posiedzeniach Zarządu Głównego uczestniczy z gło­sem doradczym przewodniczący Głównej Komisji Rewizyj­nej lub jego zastępca, a w określonych przez Prezydium Za­rządu Głównego posiedzeniach uczestniczą z głosem dorad­czym także: przewodniczący komisji Zarządu Głównego, prze­wodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej oraz prezesi oddziałów.

§ 26

 1. W przypadku zwolnienia stanowiska prezesa jego funk­cje przejmuje jeden z wiceprezesów, wybrany przez Zarząd Główny.
 2. W przypadku, kiedy liczba członków Zarządu Główne­go wymienionych w § 24 ust. 1 pkt 2 jest niższa od 24, Zarząd może dokooptować nowych członków w brakującej liczbie, nie więcej jednak niż 1/3 członków pochodzących z wyboru.

§ 27

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1) kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa zgodnie ze statutem oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia Delegatów;

2) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;

3) powoływanie Prezydium Zarządu Głównego, udziela­nie mu wytycznych, rozpatrywanie i przyjmowanie sprawo­zdań z jego działalności;

4) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów i skła­danie na nim sprawozdań z działalności Towarzystwa;

5) stawianie wniosków o nadanie godności członka hono­rowego Towarzystwa;

6) przyjmowanie i zwalnianie członków zwyczajnych – cudzoziemców nie mających miejsca zamieszkania na teryto­rium Rzeczypospolitej Polskiej, przyjmowanie członków wspieraj ących, decydowanie o pozbawieniu członkostwa wspierającego;

7) powoływanie i rozwiązywanie oddziałów, nadzorowa­nie ich działalności oraz zatwierdzanie decyzji o powoływa­niu i rozwiązywaniu kół;

8) powoływanie komisji stałych i problemowych przy Za­rządzie Głównym, powoływanie zespołów redakcyjnych wy­dawnictw Towarzystwa;

9) zakładanie stacji naukowych, powoływanie ich rad na­ukowych;

10) zarządzanie majątkiem Towarzystwa i dysponowanie funduszami Zarządu Głównego;

11) uchwalanie regulaminu Zarządu Głównego oraz regu­laminów stacji naukowych, zatwierdzanie regulaminów od­działów, kół i komisji.

§ 28

Uchwalenie przez Zarząd Główny wniosków na Walne Zgromadzenie Delegatów w sprawach nadania członkostwa honorowego, zmiany statutu albo rozwiązania się Towarzy­stwa wymaga większości 2/3 głosów przy obecności 2/3 sta­tutowej liczby członków Zarządu Głównego, w tym co naj­mniej sześciu członków Prezydium.

§ 29

Plenarne posiedzenia Zarządu Głównego odbywaj ą się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

§ 30

W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego dzia­łalnością Towarzystwa kieruje Prezydium Zarządu Główne­go, zgodnie z regulaminem Zarządu Głównego zatwierdzo­nym przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

§ 31

W imieniu Zarządu Głównego Towarzystwo reprezentują, z zastrzeżeniem treści § 53, prezes lub jeden z wiceprezesów oraz sekretarz generalny lub jego zastępca bądź inny członek Prezydium upoważniony do tego przez Zarząd Główny.

§ 32

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Towarzystwa.
 2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 7 członków, w tym co najmniej 3 spoza Warszawy; wybiera ona ze swego grona przewodniczącego, sekretarza oraz ich zastępców.
 3. Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej mogą być oso­by, które:

1) nie są krewnymi lub powinowatymi osób wchodzących w skład Zarządu Głównego ani nie podlegają im z tytułu za­trudnienia;

2) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestęp­stwo z winy umyślnej.

 1. W razie zmniejszenia się liczby członków Głównej Ko­misji Rewizyjnej Komisja może dokooptować nowych człon­ków spośród delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów w brakującej liczbie, nie więcej jednak niż l/3 członków po­chodzących z wyboru.
 2. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie regu­laminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

§ 33

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli ca­łokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględ­nieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności;

2) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wy­nikającymi z ustaleń kontrolnych;

3) zatwierdzanie rocznych sprawozdań sporządzonych przez Zarząd Główny;

4) składanie na Walnym Zgromadzeniu Delegatów spra­wozdania ze swej działalności oraz stawianie wniosku w spra­wie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego;

5) nadzorowanie działalności komisji rewizyjnych od­działów;

6) w wypadkach szczególnej wagi występowanie do Za­rządu Głównego z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Wal­nego Zgromadzenia Delegatów;

7) uchwalanie regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej oraz uchwalanie regulaminów i instrukcji dla komisji rewi­zyjnych oddziałów.

§ 34

 1. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w po­siedzeniach Zarządu Głównego.
 2. Główna Komisja Rewizyjna działa w składzie co naj­mniej trzyosobowym.
 3. Główna Komisja Rewizyjna może podejmować czyn­ności kontrolne w każdym czasie, we wszystkich agendach Zarządu Głównego, oddziałów i kół.

§ 35

 1. Sąd Koleżeński czuwa nad przestrzeganiem norm etyki historyka, a także rozpoznaje wszelkie spory wynikłe między członkami Towarzystwa w związku z ich działalnością statu­tową.
 2. Sąd Koleżeński działa w dwóch instancjach:

1) pierwszą instancję Sądu Koleżeńskiego stanowi 8 człon­ków orzekających w składzie trzyosobowym,

2) drugą instancję Sądu Koleżeńskiego stanowi 8 człon­ków orzekaj ących w składzie trzyosobowym.

 1. Każda instancja Sądu Koleżeńskiego wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz jego pierwszego i drugiego za­stępcę.
 2. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu zatwier­dzonego przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

§ 36

 1. Rada Wspierająca może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Towarzystwa, z własnej inicjatywy lub na wniosek każdej z władz naczelnych Towarzystwa.
 2. W skład Rady Wspieraj ącej wchodzą, jeżeli wyrażą ta­kie życzenie, członkowie wspieraj ący, którzy świadczyli To­warzystwu pomoc o wartości nie niższej niż określona przez Zarząd Główny wielokrotność kwoty, o której mowa w § 14 ust. 1.
 3. Rada Wspierająca działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Rozdział V
Oddziały, koła i stacje naukowe Towarzystwa

§ 37

 1. Oddziały Towarzystwa powołuje i rozwiązuje Zarząd Główny.
 2. Oddział powinien liczyć co najmniej 15 członków.
 3. Z wnioskiem o wpisanie oddziału do odpowiedniego rejestru, aby oddział uzyskał osobowość prawną, występuje Zarząd Główny.
 4. Oddział Towarzystwa w Warszawie nosi nazwę: „Towa­rzystwo Miłośników Historii – Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Warszawie”, zaś oddział Towarzystwa we Wro­cławiu nosi nazwę: „Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii – Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego”.
 5. Oddział może mieć indywidualną nazwę, którą nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głów­nego.

§ 38

 1. Władzami oddziału są:

1) Walne Zebranie Członków Oddziału,

2)  Zarząd Oddziału,

3)  Komisja Rewizyjna Oddziału.

 1. Kadencja władz oddziału trwa trzy lata.

§ 39

 1. Najwyższą władzą oddziału jest Walne Zebranie Człon­ków Oddziału.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem decyduj ącym wszyscy członkowie zwyczajni oddziału, a z gło­sem doradczym członkowie wspieraj ący.
 3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nad­zwyczajne.
 4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Oddziału co trzy lata.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Za­rząd Oddziału:

1) z własnej inicjatywy,

2)  na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,

3)  na żądanie Zarządu Głównego,

4) na wniosek co najmniej l/l0 ogólnej liczby członków oddziału.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w przeciągu 30 dni od daty złożenia żądania lub wniosku.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebra­nia Członków Zarząd Oddziału powiadamia członków nie póź­niej niż 7 dni przed terminem.

§ 40

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1) wytyczanie ogólnego kierunku działalności oddziału zgodnie ze statutem i uchwałami naczelnych władz Towa­rzystwa;

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działal­ności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz decydowanie o udzieleniu absolutorium ustępującemu Za­rządowi;

3)  wybór w głosowaniach tajnych:

 1. a) prezesa Oddziału,
 2. b) pozostałych członków Zarządu Oddziału,
 3. c) członków Komisji Rewizyjnej Oddziału;

4) wybór w głosowaniu tajnym delegatów na Walne Zgro­madzenie Delegatów;

5)  ustalanie wysokości składki członkowskiej;

6) uchwalanie regulaminu oddziału oraz regulaminów two­rzonych w oddziale sekcji, komisji i kół.

§ 41

Do Walnego Zebrania Członków Oddziału mają odpo­wiednie zastosowanie postanowienia §§ 17, 20 i 22 ust. 3, 4.

§ 42

 1. W skład Zarządu Oddziału wchodzi prezes i od 4 do 16 osób, w tym jeden lub dwóch wiceprezesów, sekretarz, skarb­nik i ewentualnie ich zastępcy.
 2. W zebraniach Zarządu Oddziału uczestniczą z głosem doradczym: przewodniczący lub sekretarz Komisji Rewizyj­nej Oddziału, redaktorzy wydawanych przez oddział publika­cji oraz przewodniczący sekcji, komisji i kół powołanych przez oddział.

§ 43

 1. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

1) kierowanie działalnością oddziału zgodnie ze statutem, wytycznymi Zarządu Głównego oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Oddziału;

2)  reprezentowanie oddziału na zewnątrz;

3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków i składanie na nim sprawozdania z działalności oddziału;

4) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających, skreślanie z listy członków;

5) powoływanie i rozwiązywanie sekcji, komisji oraz kół, nadzorowanie ich działalności;

6) zarządzanie majątkiem Towarzystwa znajdującym się w dyspozycji oddziału;

7) tworzenie, za uprzednią zgodą Zarządu Głównego, zbio­rów i pracowni naukowych oraz organizowanie regionalnych wydawnictw historycznych;

8) podejmowanie wszelkich innych prac i przedsięwzięć zmierzaj ących do urzeczywistnienia celów Towarzystwa.

 1. Zarząd Oddziału składa Zarządowi Głównemu okresowe sprawozdania z merytorycznej i finansowej działalności od­działu.
 2. Do reprezentowania oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia §§ 31 i 53.

§ 44

Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywaj ą się w miarę po­trzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku, a w razie powołania Prezydium co najmniej dwa razy w roku.

§ 45

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 do 7 człon­ków, którzy wybieraj ą ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału działa na podstawie regu­laminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną.

§ 46

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli cało­kształtu działalności oddziału, ze szczególnym uwzględnie­niem działalności finansowo-gospodarczej;

2) kontrolowanie opłacania składek;

3) występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wyni­kającymi z ustaleń kontroli;

4) składanie na Walnym Zebraniu Członków Oddziału sprawozdania ze swej działalności oraz stawianie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału;

5) w wypadkach szczególnej wagi występowanie do Za­rządu Oddziału z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Wal­nego Zebrania Członków.

§ 47

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału lub se­kretarz ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w po­siedzeniach Zarządu Oddziału.
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału działa w składzie co naj­mniej trzyosobowym.
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału może podejmować czyn­ności kontrolne w każdym czasie, we wszystkich agendach oddziału i w należących do niego kołach.

§ 48

 1. Zarząd Oddziału może powoływać koła, które są wy­dzielonymi terytorialnie częściami oddziału.
 2. Uchwały o powołaniu i rozwiązaniu kół podlegają za­twierdzeniu przez Zarząd Główny.
 3. Koła działają na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

§ 49

 1. Stacje naukowe Towarzystwa są placówkami badaw­czymi powoływanymi przez Zarząd Główny.
 2. Zakres działalności stacji i ich organizację, zasady pla­nowania i oceny prowadzonych w nich prac oraz kompeten­cje rad naukowych stacji określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
 3. Stacja naukowa współpracuje z oddziałem, na terenie którego działa.

Rozdział VI
Majątek Towarzystwa

§ 50

Majątek Towarzystwa powstaje z:

1) wpływów ze składek członkowskich,

2)  dotacji i darowizn,

3)  dochodów z maj ątku Towarzystwa,

4) dochodów z wydawnictw i innych przedsięwzięć To­warzystwa przewidzianych w § 7,

5) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązuj ącymi przepisami.

§ 51

Działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych mogą prowadzić: Zarząd Główny i w gra­nicach posiadanych uprawnień zarządy oddziałów.

§ 52

Całość dochodów Towarzystwa jest przeznaczana na dzia­łalność statutową.

§ 53

 1. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy prezesa lub jednego z wiceprezesów oraz skarbnika lub jego zastępcy.
 2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych oddziałów.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa § 54

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co naj­mniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 55

 1. Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnio­nych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa powinna okre­ślać przeznaczenie majątku Towarzystwa.
Zaszufladkowano do kategorii PTH Częstochowa | Możliwość komentowania Statut została wyłączona

Historia

Historia Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Częstochowie liczy równo 65 lat. Oddział został założony w 1953 r., a inicjatorami jego utworzenia byli: dr Bohdan Puczyński, Helena Hohensee, A. Zakrzewska, A. Kłyk i Jadwiga Wódkiewiczowa. Pomocą w pracach organizacyjnych służył prof. Jan Pazdur (można dodać, że rok później profesor pomagał założyć oddział w Radomiu). Pierwszym prezesem PTH Oddział w Częstochowie, w latach 1953–1962, był dr Bohdan Puczyński, a w skład Zarządu chodzili: Helena Hohensee – wiceprezes, M. Kołakowski – wiceprezes, A. Zakrzewska – sekretarz, Z. Szymańska – skarbnik oraz H. Hajewska, S. Kozielewska, A. Radłowski i L. Goriszowski – członkowie Zarządu. Celem, jaki stawiał sobie Oddział, było inicjowanie i prowadzenie badań nad historią regionu częstochowskiego oraz popularyzacja wiedzy o regionie. Główną formą działalności były odczyty, które odbywały się w sali Biblioteki Miejskiej oraz w częstochowskich szkołach. Oddział liczył wówczas 25 osób, a jego siedziba znajdowała się na terenie Archiwum Państwowego w Częstochowie (ul. Modzelewskiego 8). Mieścił się tam również księgozbiór Oddziału liczący blisko 300 tomów.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii PTH Częstochowa | Możliwość komentowania Historia została wyłączona

Władze

Władze Oddziału (kadencja od 5 czerwca 2017 r.)

 

Skład Zarządu

Prezes: dr hab. Marceli Antoniewicz, prof. UJD

Wiceprezes: dr hab. Maciej Trąbski, prof. UJD

Wiceprezes: dr Barbara Kowalska

Sekretarz: mgr Łukasz Cholewiński

Skarbnik: dr Norbert Morawiec

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: mgr Mateusz Pawlak

Sekretarz: mgr Bogumił Dobosz

Członek: lic. Dominik Majczak

Zaszufladkowano do kategorii PTH Częstochowa | Możliwość komentowania Władze została wyłączona